РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обращение онлайн

Tel. +375 17 226 41 00
       +375 17 200 43 88

e-mail: knigaripo@gmail.com

Техника и технологии

2 руб. 31 кап. 


Назва Беларуская мова (прафесійная лексіка). Сувязь.
Аўтар пад. рэд. Л.П. Тамілінай
Выдавецтва РІПА
Год 2017
Грыф Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па напрамку адукацыі "Сувязь".
Старонак 187
Пераплёт мяккі
ISBN 978-985-503-727-0
Анатацыя   У вучэбным дапаможніку дадзены тэарэтычны матэрыял, неабходны для асэнсавання і ўсведамлення сучасных навуковых даных па гісторыі фарміравання і развіцця беларускай мовы, стылістыцы і культуры мовы, тэрміналогіі, і практычны, што выпрацоўвае ўменні і навыкі ў засваенні нормаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Асаблівая ўвага адведзена характарыстыцы прафесійнай і тэрміналагічнай лексікі напрамкаў адукацыі, асаблівасцям словаўтварэння і перакладу тэрмінаў, рэферыраванне, анатаваньня і перакладу прафесійна-арыентаваных тэкстаў з рускай на беларускую.
  Выданне прызначана для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па напрамку адукацыі «Сувязь».

ПРАДМОВА
РАЗДЗЕЛ 1. МОВА Ў ГРАМАДСТВЕ
Мова і соцыум
Функцыі мовы ў грамадстве
Мова і маўленне
Тэкст як адзінка маўлення
Беларуская мова ў прасторы і часе
Формы беларускай нацыянальнай мовы
РАЗДЗЕЛ 2. ФУНКЦЫЯНАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ВА ЎМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ
Паняцце білігвізму
Паняцце літаратурнай нормы
Арфаэпічныя нормы
Акцэнталагічныя нормы
Арфаграфічныя нормы
Марфалагічныя нормы
Сінтаксічныя нормы
РАЗДЗЕЛ 3. ЛЕКСІЧНАЯ СІСТЭМА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ
Лексічныя сродкі мовы
Беларуская лексіка паводле паходжання
Беларуская лексіка паводле актыўнасці выкарыстання
Беларуская лексіка паводле сферы ўжывання
Лексіка беларускай мовы паводле стылістычнай афарбоўкі
РАЗДЗЕЛ 4. СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ЛЕКСІКА
Паняцце тэрміна
Асаблівасці тэрмінаў
Прафесіяналізмы, наменклатурныя назвы (номены)
Структура тэрмінаў
Паходжанне тэрмінаў
Тэрміны-сінонімы, тэрміны-антонімы. Міжнавуковыя аманімічныя тэрміны
Утварэнне тэрмінаў
З гісторыі беларускай навуковай тэрміналогіі
Беларуская навуковая тэрміналогія на сучасным этапе
Тыпы слоўнікаў
Перакладныя слоўнікі галіны сувязі і сумежных галін
РАЗДЗЕЛ 5. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ
Навуковы стыль
Афіцыйна-справавы стыль
Функцыянальныя стылі беларускай літаратурнай мовы
РАЗДЗЕЛ 6. КУЛЬТУРА ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ
Культура маўлення
Маўленчы этыкет і культура зносін
Публічнае выступленне
ЛІТАРАТУРА
Слоўнікі
Інтэрнэт-рэсурсы
Часопісы
ДАДАТКІ

Наверх ↑